Think human, hunt opportunity


Polityka Prywatności


I. Postanowienia ogólne

Korzystanie z naszej strony jest anonimowe, zmienia się to jedynie w przypadku, gdy dobrowolnie przekażą nam Państwo swoje dane. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1422) i na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.) Human & Hunter Sp. z o.o. wprowadza niniejszą Politykę Prywatności.

II. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Human & Hunter Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 8, 40-015 Katowice, NIP: 9542706534, REGON: 241686440; Centrala: tel. 32 2031082, kontakt e-mail: [email protected].
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Cichoń, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu.

  a). Dane Użytkowników Serwisu pozyskane poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej:
  Administrator Danych Osobowych w ramach strony internetowej udostępnia Użytkownikom Serwisu formularz kontaktowy. Aby skorzystać z formularza kontaktowego należy podać dane osobowe (nr. telefonu, e-mail), które umożliwią Administratorowi nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem Serwisu. W związku z tym Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach:
  • przyjęcie zgłoszenia i kontakt z Użytkownikiem Serwisu na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO jako prawnie uzasadniony interes oraz na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO jako przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;
  • przechowywanie korespondencji w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art.6 ust. 1 lit.f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora.

  b). Dane kandydatów pozyskane podczas procesów rekrutacyjnych
  Administrator Danych Osobowych umożliwia Użytkownikom udział w procesach rekrutacyjnych na oferowane w ramach Serwisu oferty pracy. Użytkownik Serwisu może uczestniczyć w procesie rekrutacji na wybrane stanowisko oraz wyrazić chęć udziału w innych procesach rekrutacyjnych. W przypadku udziału w procesach rekrutacyjnych Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał dane osobowe w celach:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy oraz wykonania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z przetwarzaniem danych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO
  • przetwarzanie danych osobowych kandydata w przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO jako dobrowolna zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  Administrator Danych Osobowych w ramach prowadzonych przez siebie procesach rekrutacyjnych przedstawia informacje o Kandydatach Pracodawcom, którzy te rekrutacje zlecają Administratorowi. Przekazywanie informacji o Kandydatach Pracodawcy odbywa się zawsze na podstawie dobrowolnej zgody osób biorących udział w procesie rekrutacji (art. 6 ust.1 lit.a RODO ).
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Administrator Danych Osobowych w ramach świadczonych usług może przekazywać dane osobowe następującym odbiorcom:
  • Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pracodawcom zlecającym procesy rekrutacyjne Administratorowi;
  • Podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (np. eRecruiter);
  • Spółkom należącym do Grupy SGP w ramach obowiązków raportowych oraz w ramach współpracy rekrutacyjnej.
 5. Okres przechowywania danych osobowych.
  Okres przechowywania danych osobowych jest zależny od celu przetwarzania, przepisów prawnych oraz wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym:
  • Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres jej obwiązywania. Po zakończeniu tego okresu Administrator będzie przechowywał dane do momentu przedawnienia roszczeń;
  • Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
  • Dane przetwarzane jako prawnie uzasadniony interes będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator będzie ten interes realizował lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
  • Dane przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego będą przetwarzane do momentu ustania tego obowiązku;
  • Dane pozyskane w ramach procesów rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres 3 lat lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
 6. Osobie kontaktującej się z Human & Hunter sp. z o.o. przysługuje prawo:
  • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych,
  • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, jeśli Użytkownik stwierdzi że jego dane są przetwarzane z naruszeniem Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Użytkownika Serwisu danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, w których podanie danych wiąże się z wypełnieniem obowiązku prawnego, jest niezbędne do korzystania z Serwisu lub ich podanie wiąże się z realizacją zamówionych usług.

III. Pliki cookies i inne narzędzia wykorzystywane przez Administratora w ramach Serwisu.

Media społecznościowe i odnośniki do innych stron www
Na stronie Serwisu Administrator umieścił wtyczkę do portali społecznościowych Linkedin oraz Facebook. W ramach portali społecznościowych Administrator prowadzi działania związane z promowaniem wydarzeń oraz oferowanych usług. W związku z tym Administrator przetwarza dane osób odwiedzających firmowe profile społecznościowe w celach promowania swojej marki oraz w celu nawiązywania relacji i utrzymywania kontaktu z wykorzystaniem komunikatorów internetowych dostępnych w ramach portali społecznościowych na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO jako prawnie uzasadniony interes.

Administrator informuje również, że Serwis zawiera odnośniki do innych stron www (eRecruiter, odnośniki do stron internetowych spółek należących do Grupy SGP). Zaleca zapoznanie się z dostępnymi na tych stronach Politykami Prywatności ponieważ Administrator Danych Osobowych nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Pliki cookies

Administrator informuje, iż nie stosuje na swojej stronie www plików cookies.

Nasza Polityka Prywatności jest weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana na bieżąco. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 15.02.2023 roku.